ROTARY
คุณทองโบราณ มาราธอน 2021

ใบสมัคร ENTER FORM

ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน / Emergency Contact
คุณมีโรคประจำตัวเหล่านี้หรือไม่ / Any health problems?
โรคหัวใจ / Heart condition
ความดัน / Diabetes
ภูมิแพ้ / Allergies
หืดหอบ / Respiratory problems
สมัครประเภทการแข่งขัน / Category
ซื้อเฉพาะเสื้อ ราคา 200 บาท
เดิน-วิ่ง Fun Run ระยะทาง 4.8 กม. (ไม่มีถ้วย ชาย-หญิง)
Mini Marathon ระยะทาง 10.50 กม.
Half Marathon ระยะทาง 21.40 กม. (อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
Full Marathon ระยะทาง 42.20 กม. (อายุ 25 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
ชาย / Male
ไม่เกิน 19 ปี (รับเฉพาะ 10.50 กม.)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 ปี ขึ้นไป
หญิง / Female
ไม่เกิน 19 ปี (รับเฉพาะ 10.50 กม.)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 ปี ขึ้นไป
* ช่วงอายุเริ่มต้นที่สามารถลงแข่งขันได้ อายุต่ำกว่านั้นไม่อนุญาตให้ลงในรุ่นระยะทางนั้น